Povinně zveřejňované informace

 

 

 1. Oficiální název: Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace
   
 2. Důvod a způsob založení: Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, bylo zřízeno jako příspěvková organizace k 1. 4. 2009 ze stávající organizační složky. Zřizovatelem je Město Tišnov.  Od 1. 1. 2016 vešel v platnost dodatek č. 1 zřizovací listiny, v němž se upravuje předmět činnosti příspěvkové organizace

  Hlavním účelem a předmětem činnosti je Příspěvková organizace
  • poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, včetně služeb fakultativních;
  •  správa domů s pečovatelskou službou včetně úklidu a údržby;
  •  hospodaření s nebytovými prostory včetně jejich pronájmu;
  • hospodaření s byty včetně jejich pronájmu.
  • může zajišťovat kulturně společenskou a zájmovou činnost tišnovským seniorům a osobám se zdravotním postižením
  • zajišťuje pro tišnovské seniory a osoby se zdravotním postižením silniční motorovou dopravu pro odvoz k lékaři, do nemocnice, na úřady apod.
  • může vykazovat další hospodářskou činnost v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  •  může v návaznosti na hlavní účel realizovat další doplňkové účely
    
 3. Organizační struktura: naleznete Organizační struktura
   
 4. Kontaktní spojení
  1. Kontaktní poštovní adresa: Králova 1742, Tišnov 666 01
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Králova 1742, Tišnov
  3. Úřední hodiny: pondělí až pátek 7:00 – 15:30
  4. Telefonní čísla: naleznete Kontakty
  5. Číslo faxu:
  6. Adresa internetové stránky: www.css-tisnov.cz
  7. Adresa e-podatelny:
  8. Další elektronické adresy: naleznete Kontakty
    
 5. Případné platby lze poukázat: KB Brno – venkov 43-4496410297/0100
   
 6. IČO: 28334949
   
 7. DIČ: CZ 28334949
   
 8. Dokumenty:
  1. Seznamy hlavních dokumentů: Zřizovací listina 2021 , Organizační řád
  2. Rozpočet: naleznete Rozpočet
    
 9. Žádosti o informace:
  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se poskytují žadatelům zveřejněním nebo na základě žádosti sdělením. K poskytování informací dle výše uvedeného zákona je oprávněna ředitelka Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace.

  Lhůty podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  poskytnutí informací 15 dnů od přijetí žádosti (§14 odst. 5 písm.d)
  prodloužení lhůty o 10 dnů (§ 14 odst. 7)
  rozhodnutí o odmítnutí žádosti do 15 dnů od přijetí žádosti (§ 15 odst. 1)
  odkázání na zveřejněnou informaci do 7 dnů (§ 6 odst. 1)
  odložení žádosti, která se nevztahuje k působnosti úřadu do 7 dnů (§ 14 odst. 5 písm. c)
  výzva žadateli k doplnění žádosti do 7 dnů od přijetí žádosti (§ 14 odst. 5 písm. a)
  pokud žadatel nevyhoví výzvě k doplnění žádosti do 30 dnů ode dne jejího doručení, bude žádost odložena  
  výzva žadateli k upřesnění žádosti do 7 dnů od přijetí žádosti (§ 14 odst. 5 písm. b)
  pokud žadatel na základě výzvy žádost neupřesní ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy, bude žádost odmítnuta  
  podání odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§16 odst. 2)
  předložení odvolání nadřízenému orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání (§16 odst. 2)
  vyřízení odvolání do 15 dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem (§ 16 odst. 3)
  podání stížnosti do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (§ 16a odst. 3)
  předložení stížnosti nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne přijetí stížnosti (§ 16a odst. 5)
  rozhodnutí o stížnosti do 15 dnů od předložení prvoinstančním orgánem (§ 16a odst. 8)
 10. Příjem žádosti a dalších podání:
  Žádost lze podat:
  • písemně na adresu Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, Králova 1742, 666 01 Tišnov
  • elektronicky na info@css-tisnov.cz
    
 11. Opravné prostředky:
  Proti rozhodnutí ředitelky o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Centrum sociálních služeb Tišnov předloží odvolání Městu Tišnov spolu se spisovým materiálem ve lhůtě 15dnů ode dne doručení odvolání. Město Tišnov rozhodne o odvolání do 15dnů ode dne předložení odvolání Centrem sociálních služeb Tišnov. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu Centru sociálních služeb. Lhůtu nelze prodloužit. Neshledá-li město Tišnov důvody pro odmítnutí žádosti, zruší rozhodnutí Centra sociálních služeb o odmítnutí žádosti nebo jeho část a řízení v tomto rozsahu zastaví. Současně rozhodnutím přikáže Centru sociálních služeb požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15dnů ode dne oznámení rozhodnutí o odvolání Centru sociálních služeb. Proti rozhodnutí Města Tišnova se nelze odvolat. Poskytnutí informace Centrem sociálních služeb lze exekučně vykonat.
   
 12. Formuláře:
  naleznete Formuláře
   
 13. Popisy postupů: naleznete na tomto odkazu
   
 14. Předpisy
  1. nejdůležitější používané předpisy:
   • zákon č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
   • zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacích, ve znění pozdějších předpisů
   • zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  2.  vydané právní předpisy: naleznete Pravidla pro poskytování…
    
 15. Úhrady za poskytování informací
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací: naleznete Sazebník
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
    
 16. Licenční smlouvy
  1. Vzory licenčních smluv
  2. Výhradní licence
    
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb:
  1. Výroční zpráva 2017
  2. Výroční zpráva 2018
  3. Výroční zpráva  2019
  4. Výroční zpráva 2020
  5. Výroční zpráva 2021