Prohlášení o přístupnosti

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.css-tisnov.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

  1. jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů;
    • Nastavení ARIA labels WCAG 2.2 A 4.1.2 modulu posuvných obrázků (slider) jejichž tvůrce nezahrnul jejich podporu do kódu a jeji oprava by způsobila nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.12.2019.

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto internetových stránek Petrem Plíškem.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.2.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: info@css-tisnov.cz

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Centrum sociálních služeb Tišnov,
příspěvková organizace
Králova 1742, 666 01 Tišnov
e-mail: info@css-tisnov.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz