GDPR – Ochrana osobních údajů

 

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 4, odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), tímto v souvislosti se zpracováním osobních údajů uvádí následující informace v rámci plnění své povinnosti dle výše uvedeného Nařízení.

Správce osobních údajů:

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, Králova 1742, Tišnov, zastoupené ředitelkou
IČ: 28334949
Kontaktní údaje správce (ředitelka)
PhDr. Jana Hutařová
e-mail: hutarova@css-tisnov.cz

Kontaktní údaje pověřence

Ing. Petr Šústal, MPA
telefon: 704 426 282
e-mail: petr.sustal@seznam.cz

Centrum sociálních služeb poskytuje pečovatelské služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, přijímá žádosti o nájem bytu v domech s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“), vede seznam žadatelů o nájem bytu v DPS a pronajímá nebytové prostory.

Účel zpracování

Osobní údaje jsou sbírány a zpracovávány

 • pro účely plnění legislativních povinností v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení,
 • pro plnění smluvního závazku v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení,
 • na základě oprávněného zájmu správce údajů v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení,
 • na základě uděleného souhlasu v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení.

Právní základ zpracování

Centrum sociálních služeb sbírá a zpracovává osobní údaje zájemců o pečovatelské služby a klientů, kterým jsou pečovatelské služby poskytovány za účelem plnění legislativních povinností, které jsou dány zejména těmito právními předpisy:

 • zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • vyhláškou č. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Jedná se o tyto osobní údaje zájemců/klientů:
Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, kontaktní údaje, informace o klientovi.
Subjektu údajů (zájemce/klient) je povinen poskytnout osobní údaje zpracovávané za účelem plnění legislativních povinností.

Sběr a zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce: kontaktní údaje (email, telefon) dalších osob pro účely komunikace ve výjimečných a naléhavých případech.Subjekt údajů (zájemce/klient) je oprávněn podat námitku proti rozsahu zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce.

Centrum sociálních služeb sbírá a zpracovává osobní údaje žadatelů o nájem bytu v DPS na základě oprávněného zájmu správce, pro posouzení žádosti o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou podle Pravidel k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem nebo výměnu bytu v domech s byty zvláštního určení ve vlastnictví města Tišnov.

Jedná se o tyto osobní údaje žadatele:
Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, skutečné bydliště, kontaktní údaje (email, telefon), druh důchodu, informace o využití pečovatelské služby v domácnosti, kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon) dalších osob pro účely komunikace ve výjimečných a naléhavých případech, další sdělení žadatele nutné k posouzení žádosti.

Centrum sociálních služeb sbírá a zpracovává osobní údaje nájemců bytů v DPS pro účely plnění smluvního závazku na základě uzavřené nájemní smlouvy.

Jedná se o tyto osobní údaje:
Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo bytové jednotky.
Centrum sociálních služeb sbírá a zpracovává osobní údaje nájemců bytů v DPS na základě oprávněného zájmu správce: kontaktní údaje (email, telefon, adresa) dalších osob pro účely komunikace ve výjimečných a naléhavých případech.
Subjekt údajů (nájemce) je oprávněn podat námitku proti rozsahu zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce.

Centrum sociálních služeb zveřejňuje osobní údaje nájemců bytů v objektech areálů DPS na základě uděleného souhlasu: jméno, příjmení, číslo bytu, telefon do bytu.

  Centrum sociálních služeb sbírá a zpracovává osobní údaje nájemců nebytových prostor v objektech areálů DPS pro plnění smluvního závazku na základě uzavřené nájemní smlouvy.

  Jedná se o tyto osobní údaje:
  Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu.
  Centrum sociálních služeb zveřejňuje osobní údaje nájemců nebytových prostor v objektech areálů DPS na základě uděleného souhlasu: jméno, příjmení, kontakt.

  Zpracovatelé osobních údajů

  Osobní údaje jsou zpracovávány také externě, v rozsahu daném smlouvou uzavřené mezi Centrem sociálních služeb a externím provozovatelem informačního systému. Povinnosti externího provozovatele týkající se ochrany osobních údajů jsou vyřešeny uzavřeným dodatkem.

  Předání osobních údajů do zahraničí

  Centrum sociálních služeb nemá v úmyslu předat osobní údaje do zahraničí.

  Příjemci osobních údajů

  Osobní údaje jsou předávány třetím stranám ke zpracování pro účely a v nezbytném rozsahu, které jsou dány příslušným právním předpisem. Příjemcem osobních údajů může být jiná organizace/osoba pouze na základě prokázaného zákonného důvodu. Příjemci osobních údajů jsou uvedeni v Pravidlech k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem nebo výměnu bytu v domech s byty zvláštního určení ve vlastnictví města Tišnov, v článku 3 Kritéria výběru žadatelů o nájem bytu.

  Doba uložení osobních údajů

  Údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování pečovatelské služby a dále potom archivovány dle příslušných právních předpisů. Osobní údaje z Žádosti o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou jsou uchovávány v Centru sociálních služeb po dobu zapsání na seznamu žadatelů. Osobní údaje nájemců bytů a nebytových prostor jsou zpracovávány po dobu trvání nájemní smlouvy a dále potom archivovány dle příslušných právních předpisů.

  Zajištění ochrany osobních údajů

  Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, organizační i technickou kontrolou. Centrum sociálních služeb disponuje technickými, bezpečnostními a organizačními opatřeními, jimiž je zajištěna ochrana zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, před jiným možným zneužitím.

  Práva subjektu údajů

  Každý subjekt údajů (klient/žadatel/nájemce)

  • má právo na přístup k osobním údajům, tedy získat od správce potvrzení, zda osobní údaje dané osoby jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, má daná osoba právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím; upraveno v čl. 15 Nařízení;
  • má právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné; upraveno v čl. 16 Nařízení
  • má právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů v případech stanovených Nařízením; upraveno v čl. 17 Nařízení
  • má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených Nařízením; upraveno v čl. 18 Nařízení
  • právo na přenositelnost údajů – právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci; upraveno v čl. 20 Nařízení
  • má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení;
  • má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se daného subjektu (klienta/žadatele/nájemce) týkají; upraveno v čl. 21 Nařízení.

  Jak lze práva subjektu údajů uplatnit

  Centrum sociálních služeb přijímá žádosti o uplatnění práva subjektu údajů v listinné podobě i elektronickou formou. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření je nezbytné pro ochranu osobních údajů subjektu údajů proti neoprávněnému zpřístupnění osobních údajů.

  Způsoby ověření totožnosti:

  1. Podání je zasláno emailem a je podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem.
  2. Ověřením totožnosti pracovníkem Centra sociálních služeb.
  3. Žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář).