GDPR – Ochrana osobních údajů

 

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 4, odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), tímto v souvislosti se zpracováním osobních údajů uvádí následující informace v rámci plnění své povinnosti dle výše uvedeného Nařízení.

Správce osobních údajů:

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, Králova 1742, Tišnov, zastoupené ředitelkou
IČ: 28334949
Kontaktní údaje správce (ředitelka)
PhDr. Jana Hutařová
e-mail: hutarova@css-tisnov.cz

Kontaktní údaje pověřence

Ing. Petr Šústal, MPA
telefon: 704 426 282
e-mail: petr.sustal@seznam.cz

Centrum sociálních služeb poskytuje pečovatelské služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, přijímá žádosti o nájem bytu v domech s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“), vede seznam žadatelů o nájem bytu v DPS a pronajímá nebytové prostory.

Účel zpracování

Osobní údaje jsou sbírány a zpracovávány

 • pro účely plnění legislativních povinností v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení,
 • pro plnění smluvního závazku v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení,
 • na základě oprávněného zájmu správce údajů v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení,
 • na základě uděleného souhlasu v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení.

Právní základ zpracování

Centrum sociálních služeb sbírá a zpracovává osobní údaje zájemců o pečovatelské služby a klientů, kterým jsou pečovatelské služby poskytovány za účelem plnění legislativních povinností, které jsou dány zejména těmito právními předpisy:

 • zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • vyhláškou č. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Jedná se o tyto osobní údaje zájemců/klientů:
Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, kontaktní údaje, informace o klientovi.
Subjektu údajů (zájemce/klient) je povinen poskytnout osobní údaje zpracovávané za účelem plnění legislativních povinností.

Sběr a zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce: kontaktní údaje (email, telefon) dalších osob pro účely komunikace ve výjimečných a naléhavých případech.Subjekt údajů (zájemce/klient) je oprávněn podat námitku proti rozsahu zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce.

Centrum sociálních služeb sbírá a zpracovává osobní údaje žadatelů o nájem bytu v DPS na základě oprávněného zájmu správce, pro posouzení žádosti o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou podle Pravidel k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem nebo výměnu bytu v domech s byty zvláštního určení ve vlastnictví města Tišnov.

Jedná se o tyto osobní údaje žadatele:
Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, skutečné bydliště, kontaktní údaje (email, telefon), druh důchodu, informace o využití pečovatelské služby v domácnosti, kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon) dalších osob pro účely komunikace ve výjimečných a naléhavých případech, další sdělení žadatele nutné k posouzení žádosti.

Centrum sociálních služeb sbírá a zpracovává osobní údaje nájemců bytů v DPS pro účely plnění smluvního závazku na základě uzavřené nájemní smlouvy.

Jedná se o tyto osobní údaje:
Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo bytové jednotky.
Centrum sociálních služeb sbírá a zpracovává osobní údaje nájemců bytů v DPS na základě oprávněného zájmu správce: kontaktní údaje (email, telefon, adresa) dalších osob pro účely komunikace ve výjimečných a naléhavých případech.
Subjekt údajů (nájemce) je oprávněn podat námitku proti rozsahu zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce.

Centrum sociálních služeb zveřejňuje osobní údaje nájemců bytů v objektech areálů DPS na základě uděleného souhlasu: jméno, příjmení, číslo bytu, telefon do bytu.

  Centrum sociálních služeb sbírá a zpracovává osobní údaje nájemců nebytových prostor v objektech areálů DPS pro plnění smluvního závazku na základě uzavřené nájemní smlouvy.

  Jedná se o tyto osobní údaje:
  Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu.
  Centrum sociálních služeb zveřejňuje osobní údaje nájemců nebytových prostor v objektech areálů DPS na základě uděleného souhlasu: jméno, příjmení, kontakt.

  Zpracovatelé osobních údajů

  Osobní údaje jsou zpracovávány také externě, v rozsahu daném smlouvou uzavřené mezi Centrem sociálních služeb a externím provozovatelem informačního systému. Povinnosti externího provozovatele týkající se ochrany osobních údajů jsou vyřešeny uzavřeným dodatkem.

  Předání osobních údajů do zahraničí

  Centrum sociálních služeb nemá v úmyslu předat osobní údaje do zahraničí.

  Příjemci osobních údajů

  Osobní údaje jsou předávány třetím stranám ke zpracování pro účely a v nezbytném rozsahu, které jsou dány příslušným právním předpisem. Příjemcem osobních údajů může být jiná organizace/osoba pouze na základě prokázaného zákonného důvodu. Příjemci osobních údajů jsou uvedeni v Pravidlech k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem nebo výměnu bytu v domech s byty zvláštního určení ve vlastnictví města Tišnov, v článku 3 Kritéria výběru žadatelů o nájem bytu.

  Doba uložení osobních údajů

  Údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování pečovatelské služby a dále potom archivovány dle příslušných právních předpisů. Osobní údaje z Žádosti o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou jsou uchovávány v Centru sociálních služeb po dobu zapsání na seznamu žadatelů. Osobní údaje nájemců bytů a nebytových prostor jsou zpracovávány po dobu trvání nájemní smlouvy a dále potom archivovány dle příslušných právních předpisů.

  Zajištění ochrany osobních údajů

  Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, organizační i technickou kontrolou. Centrum sociálních služeb disponuje technickými, bezpečnostními a organizačními opatřeními, jimiž je zajištěna ochrana zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, před jiným možným zneužitím.

  Práva subjektu údajů

  Každý subjekt údajů (klient/žadatel/nájemce)

  • má právo na přístup k osobním údajům, tedy získat od správce potvrzení, zda osobní údaje dané osoby jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, má daná osoba právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím; upraveno v čl. 15 Nařízení;
  • má právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné; upraveno v čl. 16 Nařízení
  • má právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů v případech stanovených Nařízením; upraveno v čl. 17 Nařízení
  • má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených Nařízením; upraveno v čl. 18 Nařízení
  • právo na přenositelnost údajů – právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci; upraveno v čl. 20 Nařízení
  • má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení;
  • má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se daného subjektu (klienta/žadatele/nájemce) týkají; upraveno v čl. 21 Nařízení.

  Jak lze práva subjektu údajů uplatnit

  Centrum sociálních služeb přijímá žádosti o uplatnění práva subjektu údajů v listinné podobě i elektronickou formou. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření je nezbytné pro ochranu osobních údajů subjektu údajů proti neoprávněnému zpřístupnění osobních údajů.

  Způsoby ověření totožnosti:

  1. Podání je zasláno emailem a je podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem.
  2. Ověřením totožnosti pracovníkem Centra sociálních služeb.
  3. Žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář).

   

  Zpracování osobních údajů zaměstnanců při testování na přítomnost nákazy COVID-19

  Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 4, odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), tímto v souvislosti se zpracováním osobních údajů zaměstnanců při testování na přítomnost nákazy COVID-19 uvádí následující informace v rámci plnění své povinnosti dle výše uvedeného Nařízení.

   

  Správce osobních údajů:

  Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, Králova 1742, Tišnov, zastoupené ředitelkou

  IČ: 28334949

   

  Kontaktní údaje správce (ředitelka)
  PhDr. Jana Hutařová

  e-mail: hutarova@css-tisnov.cz  

   

   

  Kontaktní údaje pověřence
  Ing. Petr Šústal, MPA
  telefon: 704 426 282
  e-mail: 
  petr.sustal@seznam.cz

   

  Účel zpracování

  Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace při plnění uložené povinnosti zajišťovat testování zaměstnanců na přítomnost nákazy COVID-19 zpracovává osobní údaje zaměstnance ke splnění právní povinnosti, která se na ně vztahuje dle Nařízení. Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví dle Nařízení je při testování zaměstnanců zpracovávána také zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o jejich zdravotním stavu. Osobní údaje zaměstnance jsou zpracovávány pouze za účelem testování.

   

  Právní základ zpracování

  Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace sbírá a zpracovává osobní údaje zaměstnance za účelem plnění povinností, která jsou nařízena novým mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

  Jsou zpracovávány tyto osobní údaje:

  • základní identifikační údaje zaměstnance (jméno, příjmení, číslo pojištěnce),
  • údaje o zdravotní pojišťovně zaměstnance,
  • údaje o přesném čase provedení testu,
  • výsledek testu na nákazu COVID-19
  • dokumenty prokazující výjimku z povinného testování daného zaměstnance (identifikační údaje zaměstnance, důvod výjimky z testování).

   

  Zpracovatelé osobních údajů

  Osobní údaje zaměstnance jsou zpracovány pouze správcem osobních údajů.

   

  Předání osobních údajů do zahraničí

  Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace nemá v úmyslu předat osobní údaje zaměstnance do zahraničí.

   

  Příjemci osobních údajů

  Osobní údaje jsou předávány třetím stranám ke zpracování pro účely a v nezbytném rozsahu, které jsou dány příslušným právním předpisem. Příjemcem osobních údajů může být jiná organizace/osoba pouze na základě prokázaného zákonného důvodu. Jedná se zejména o orgány ochrany veřejného zdraví.

   

  Doba uložení osobních údajů

  Údaje jsou zpracovávány a uchovávány nejméně do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců a k nezbytné kontrole zpracování plateb a nároků, které mohou v důsledku testování vzniknout.

   

  Zajištění ochrany osobních údajů

  Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, organizační i technickou kontrolou. Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace disponuje technickými, bezpečnostními a organizačními opatřeními, jimiž je zajištěna ochrana zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, před jiným možným zneužitím. Jsou určeny osoby zpracovávající osobní údaje, osoby zpracovávající osobní údaje jsou poučeny o práci s daty a s osobními údaji.

   

  Práva subjektu údajů

  • Zaměstnanec
   • má právo na přístup k osobním údajům, tedy získat od správce potvrzení, zda osobní údaje dané osoby jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, má daná osoba právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím; upraveno v čl. 15 Nařízení;
   • má právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné; upraveno v čl. 16 Nařízení
   • má právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů v případech stanovených Nařízením; upraveno v čl. 17 Nařízení
   • má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených Nařízením; upraveno v čl. 18 Nařízení
   • právo na přenositelnost údajů – právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci; upraveno v čl. 20 Nařízení
   • má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení;
   • má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se daného subjektu (dítěte, zákonného zástupce) týkají; upraveno v čl. 21 Nařízení.