Péče

 

Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní situaci, umožnit jim žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve vlastním sociálním prostředí, podporovat jejich soběstačnost a respektovat jejich svobodnou vůli.

Pečovatelská služba je uživatelům poskytována v domech s byty zvláštního určení ve sjednaných časech a je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (včetně víkendů a svátků). Ve stejném režimu je služba dostupná ve všech domácnostech na území města Tišnova a také v domácnostech ve všech obcích Tišnovska v závislosti na aktuální kapacitě služby.

Je poskytována všem osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění (včetně psychického onemocnění) nebo zdravotního postižení (fyzického, mentálního i smyslového) a  rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby).

Cílem naší služby je:

  • prostřednictvím předem sjednaných úkonů zachovat co možná nejdéle kvalitu života uživatelů v přirozeném sociálním prostředí;
  • podporovat uživatele v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti sníženy;
  • pomoci překlenout i přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci;
  • umožnit uživateli využívat místní instituce poskytující služby veřejnosti, setkání se svými blízkými a vrstevníky;
  • poskytovat službu tak, aby byla vždy v nejvyšší míře zachovávána lidská práva a důstojnost uživatelů.

Pečovatelskou službu neposkytujeme:

  • při karanténě nařízené při přenosné chorobě a při onemocnění přenosnou chorobou
  • při chronickém alkoholismu a jiné toxikomanii, pokud osoba ohrožuje svým jednáním sebe a jiné osoby
  • osobám, které svou agresivitou ohrožují sebe nebo svoje okolí
  • při dlouhodobější nespolupráci klienta – neotvírá, odchází z domu v době poskytování služby, nepřizpůsobí domácí prostředí vstupu druhé osoby